MDR Madde 10 – İmalatçı Yükümlülükleri

MDR Article 10 - General Obligations of Manufacturers

Eski Tıbbi Cihaz Direktifinde de imalatçı yükümlülükleri varken, yeni Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde (MDR Madde 10) bu yükümlülüklere daha ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

Bir tıbbi cihaz üretmek için imalatçının temel yükümlülükleri şunlardır:

Madde 10 - İmalatçının Genel Yükümlülükleri

1

İmalatçılar, cihazlarını piyasaya arz ederken veya hizmete sunarken cihazlarının bu Tüzük’ün gereklilikleri uyarınca tasarlanmış ve imal edilmiş olmalarını sağlar.

2

İmalatçılar, I. Ekin 3. Kesiminde tanımlandığı şekilde bir risk yönetimi sistemi kurar, dokümante eder, uygular ve sürdürür

İyi tasarlanmış bir risk yönetim sistemine sahip olmak için işletmenizde EN ISO 14971 (Tıbbi cihazlara risk yönetimi uygulaması) ve EN ISO / TR 24971 (ISO 14971 uygulama kılavuzu) gereksinimlerini karşılamanız gerekmektedir.

3

İmalatçılar, piyasaya arz sonrası klinik takip (‘PMCF’) dahil olmak üzere, 61. maddede ve XIV. Ekte belirtilen gereklilikler uyarınca bir klinik değerlendirme yapar.

61. Madde klinik değerlendirmeyi açıklamaktadır. Bu konu MDR için çok önemlidir. “Klinik Değerlendirme Prosedürü” adlı bir prosedür oluşturmanız ve bunu Madde 61, Ek XIV ve Meddev 2.12 / Rev 2’ye dayandırarak detaylandırmanız daha iyi olur.

4

Ismarlama imal edilen cihazlar dışındaki cihazların imalatçıları, bu cihazlar için teknik dokümantasyonu hazırlar ve güncel tutar. Teknik dokümantasyon, cihazın bu Tüzük’ün gerekliliklerine uygunluğunun değerlendirilmesine imkân verecek şekilde olmalıdır. Teknik dokümantasyon, II. ve III. Eklerde belirtilen ögeleri içerir.

Teknik dosya, ürünün piyasa öncesi ve sonrası verilerle yönetmeliğin temel güvenlik gereksinimlerini karşıladığını ve karşılamaya devam ettiğini, klinik faydasını gerçekleştirdiğini ve yerine getirmeye devam ettiğini ve klinik faydasının zararlarından daha yüksek olduğunu kanıtlayan bir belgedir.

Teknik dosyaya nelerin dahil edilmesi gerekir:

1.KAPAK

 • Dosya numarası
 • Ürün adı
 • Ürün fotoğrafı

2. İÇİNDEKİLER

3. İMALATÇI TANITIMI

 • Firma ismi
 • Adresi
 • Firma özgeçmişi
 • İletişim bilgileri
 • Ürün ile ilgili iletişime geçilecek kişi ve bu kişinin iletişim bilgileri

4. VARYANTLARI ve AKSESUARLARI DAHİL OLMAK ÜZERE CİHAZ TANIMI ve SPESİFİKASYONLARI

 • Cihaz tanımı ve spesifikasyonları
 • Cihazın genel tanımı
 • Ürün adı veya ticari adı
 • Kullanım amacı
 • Hedeflenen cihaz kullanıcıları
 • İzlenebilirlik bilgileri
 • Temel UDI-DI bilgisi
 • Ürün kodu
 • Katalog kodu
 • İzlenebilirliğe imkan tanıyan diğer bilgiler
 • Hedeflenen hasta popülasyonu
 • Teşhis edilecek, tedavi edilecek ve/veya izlenecek tıbbi durumlar ve hasta seçim kriterleri
 • Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar
 • Cihazın çalışma ilkeleri ve etki şekli
 • Ürünün bir cihaz olarak nitelendirilmesine ilişkin gerekçe
 • Cihazın risk sınıfı ve bunun gerekçesi (EK 9)
 • Cihazla birlikte kullanılması amaçlanan, cihazın aksesuarlarının, diğer cihazların ve cihaz olmayan diğer ürünlerin bir tanımı
 • Piyasada bulundurulması amaçlanan, cihazın çeşitli konfigürasyonlarının / varyantlarının bir tanımı veya tam listesi
 • Temel önemli parçaları ve işlevleri gösteren diagramlar / Mode of action (Formulasyon)
 • Özellikle vücuda dolaylı / direkt olarak temas eden hammaddelerin bir tanımı
 • Broşür ve kataloglarda geçecek olan özellikler, boyutlar ve performans özellikleri gibi, teknik spesifikasyonlar
 • GMDN kodları (www.gmdnagency.com)
 • Hammadde sertifikaları
 • Komponent / Kritik komponent listesi ve sertifikaları
 • İnsan kanı, ilaç ve hayvan dokusu deklarasyonu
 • Zararlı kimyasal madde deklarasyonu
 • Eğer uygulanabilirse, imalatçı tarafından üretilen cihazın önceki nesil veya nesilleri hakkında genel bir açıklama
 • Eğer uygulanabilirse, Birlik piyasasında veya uluslararası piyasalarda bulunan tanımlanmış benzer cihazlar hakkında genel bir açıklama.

5. İMALATÇI TARAFINDAN TEMİN EDİLECEK BİLGİLER (EN 1041)

Satılması planlanan ülkelerin dillerine uygun olarak;

 • Ürün etiketi, satış ve nakliye etiketleri ve işaretleri, ürün üzerindeki işaretlemeler (EN ISO 15223-1)
 • Kullanım kılavuzu

6. TASARIM ve İMALAT BİLGİLERİ

 • Cihaza uygulanan tasarım aşamaları
 • İmalat, Kalite Kontrol Süreç Bilgileri ve Validasyonları
 • Tasarım ve imalat faaliyetlerinin yürütüldüğü bütün tesislerin ve bu tesislerde yapılan faaliyetlerin tanımlanması
 • Tedarikçi ve alt yüklenicilerinin tanımlanması, tesislerin belirtilmesi, buralarda yürütülen faaliyetlerin tanımlanması
 • Kritik tedarikçi / Alt yüklenici listesi
 • Kritik tedarikçi / Alt yüklenici sertifikaları ve sözleşmeleri
 • Teknik resimler, izolasyon diyagramı

7. ( EK 1 ) GENEL PERFORMANS VE GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ CHECK-LIST

MDR ve IVDR ve MDD / AIMDD kapsamındaki gereksinimler arasında bir karşılaştırma görüntülemek için burayı tıklayın.

8. FAYDA-RİSK ANALİZİ ve RİSK YÖNETİMİ

 • Risk yönetimi prosedürü
 • Risk yönetim planı
 • Risk yönetim raporu

5

Ismarlama imal edilen cihazların imalatçıları, XIII. Ekin 2. Kesimi uyarınca dokümantasyon hazırlar, güncel tutar ve yetkili otoriteler için hazır bulundurur.

6

Ismarlama imal edilen veya araştırma amaçlı cihazlar haricindeki cihazların imalatçıları; uygulanabilir gerekliliklere uyumluluğun, ilgili uygunluk değerlendirme işlemleri kapsamında gösterilmiş olması durumunda, 19. madde uyarınca bir AB uygunluk beyanı düzenler ve 20. madde uyarınca CE uygunluk işaretini iliştirir

Uygunluk Beyanı şablonunu görüntülemek için buraya tıklayın.

7

İmalatçılar, 27. maddede atıfta bulunulan UDI sistemine ilişkin yükümlülükler ile 29. ve 31. maddelerde atıfta bulunulan kayıt yükümlülüklerine uyar.

8

İmalatçılar; teknik dokümantasyonu, AB uygunluk beyanını ve uygulanabilir olduğunda 56. madde uyarınca düzenlenmiş olan, tadilleri ve ekleri dahil olmak üzere, ilgili her sertifikanın bir suretini, AB uygunluk beyanının kapsadığı son cihaz piyasaya
arz edildikten sonra en az on yıllık bir süre boyunca yetkili otoriteler için hazır bulundurur. İmplante edilebilir cihazlar için bu süre son cihaz piyasaya arz edildikten sonra en az 15 yıldır.

Teknik dosyanızı en az 10 yıl süreyle saklamanız gerekmektedir.

9

İmalatçılar, seri üretimin bu Tüzük’ün gerekliliklerine uygunluğunu sürdürmek için prosedürlerinin mevcut olmasını sağlar. Cihaz tasarımındaki veya özelliklerindeki değişiklikler ve atıf yoluyla bir cihazın uygunluğunun beyan edildiği uyumlaştırılmış standartlardaki veya ortak özelliklerdeki değişiklikler layıkıyla ve zamanında dikkate alınır. Araştırma amaçlı cihazlar dışındaki cihazların imalatçıları, en etkili biçimde ve cihazın risk sınıfı ve tipiyle orantılı şekilde bu Tüzük’e uygunluğu sağlayan bir kalite yönetim sistemi kurar, dokümante eder, uygular, sürdürür, güncel tutar ve sürekli olarak geliştirir.

Kalite yönetim sistemi asgari olarak aşağıdaki hususlara değinir:

 1. Uygunluk değerlendirme prosedürlerine uygunluk ve sistemin kapsadığı cihazlardaki modifikasyonların yönetimine ilişkin prosedürler dahil olmak üzere mevzuata uygunluk için bir strateji;
 2. Uygulanabilir genel güvenlilik ve performans gerekliliklerinin belirlenmesi ve bu gerekliliklerin karşılanmasına ilişkin seçeneklerin araştırılması;
 3. Yönetimin sorumluluğu;
 4. Tedarikçilerin ve altyüklenicilerin seçimi ve kontrolü dahil olmak üzere kaynak yönetimi;
 5. I. Ekin 3. Kesiminde belirtildiği şekilde risk yönetimi;
 6. Piyasaya arz sonrası klinik takip (PMCF) dahil olmak üzere, 61. madde ve XIV. Ek uyarınca klinik değerlendirme;
 7. Planlama, tasarım, geliştirme, üretim ve hizmet sunumu dahil olmak üzere ürün gerçekleştirme;
 8. İlgili tüm cihazlara 27(3) maddesi uyarınca yapılan UDI tahsisinin doğrulanması ve 29. madde uyarınca sağlanan bilgilerin tutarlılığının ve geçerliliğinin sağlanması;
 9. 83. madde uyarınca piyasaya arz sonrası gözetim sisteminin kurulması, uygulanması ve sürdürülmesi;
 10. Yetkili otoriteler, onaylanmış kuruluşlar, diğer iktisadi işletmeler, müşteriler ve/veya diğer paydaşlarla iletişimin yürütülmesi;
 11. Vijilans kapsamında ciddi olumsuz olayların ve saha güvenliği düzeltici faaliyetlerinin raporlanmasına yönelik süreçler;
 12. Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yönetimi ve bunların etkinliklerinin doğrulanması;
 13. Çıktıların izlenmesi ve ölçümü, veri analizi ve ürün geliştirme için süreçler.

10

Cihazların imalatçıları, 83. madde uyarınca piyasaya arz sonrası gözetim sistemini uygular ve güncel tutar.

Bir imalatçı olarak, Satış Sonrası Gözetim sistemi planlamanız, kurmanız, belgelemeniz, uygulamanız, sürdürmeniz ve güncellemeniz gerekir.

İmalatçının piyasaya arz sonrası gözetim sistemi yoluyla toplanan veriler, özellikle aşağıdakiler için kullanılır:

 •  fayda-risk tespitini güncellemek ve I. Ekin I. Bölümünde atıfta bulunulduğu şekilde risk yönetimini geliştirmek;
 • tasarım ve imalat bilgilerini, kullanım kılavuzunu ve etiketlemeyi güncellemek;
 • klinik değerlendirmeyi güncellemek;
 • 32. maddede atıfta bulunulan güvenlilik ve klinik performans özetini güncellemek;
 • önleyici, düzeltici veya saha güvenliği düzeltici faaliyetlere yönelik ihtiyaçları belirlemek;
 • cihazın kullanılabilirliğini, performansını ve güvenliliğini geliştirmeye yönelik seçenekleri belirlemek; ;
 •  ilgili olduğunda, diğer cihazların piyasaya arz sonrası gözetimine katkıda bulunmak ve
 • 88. madde uyarınca trendleri tespit etmek ve raporlamak.

11

İmalatçılar, I. Ekin 23. Kesiminde belirtilen bilgilerin, cihazın kullanıcı veya hastaya sunulduğu üye devlet tarafından belirlenen resmi Birlik dilinde/dillerinde cihazın beraberinde bulunmasını sağlar. Etiket üzerindeki detaylar; silinemez, kolayca okunabilir ve hedeflenen kullanıcı veya hasta için açıkça anlaşılabilir olur.

“Cihazın beraberinde bulunan bilgier” şu anlama gelir: Etiket ve Kullanım talimatları

12

Piyasaya arz ettikleri veya hizmete sundukları bir cihazın bu Tüzük’e uygun olmadığını düşünen veya bu duruma inanmaları için gerekçesi olan imalatçılar uygun olduğu şekilde; bu cihazı uygun hale getirmek, geri çekmek veya geri çağırmak için gerekli düzeltici faaliyeti ivedilikle yapar. İmalatçılar, söz konusu cihazın dağıtıcılarını ve varsa yetkili temsilciyle ithalatçıları bu doğrultuda bilgilendirir.

Tıbbi cihazınızla ilgili olumsuz bir olay olduğuna inanıyorsanız, cihazı geri çekmeli veya geri çağırmalı ve distribütörlerinizi ve yetkili makamlarınızı bilgilendirmelisiniz.

13

İmalatçılar, 87 ve 88. maddelerde belirtildiği şekilde, olumsuz olayların ve saha güvenliği düzeltici faaliyetlerin kaydedilmesi ve raporlanması için bir sisteme sahip olur.

14

İmalatçılar, bir yetkili otoritenin talebi üzerine, cihazın uygunluğunu göstermek için gereken tüm bilgileri ve dokümantasyonu, ilgili üye devlet tarafından belirlenen resmi bir Birlik dilinde temin eder. İmalatçının kayıtlı iş yerinin bulunduğu üye devletin yetkili otoritesi, imalatçının cihaz numunelerini bilâ-bedel temin etmesini veya bunun uygulanabilir olmadığı durumlarda, cihaza erişim izni vermesini talep edebilir. İmalatçılar, piyasaya arz ettikleri veya hizmete sundukları cihazlardan kaynaklanan riskleri ortadan kaldırmak veya bu mümkün değilse, azaltmak için yapılan düzeltici faaliyetler hakkında, talebi üzerine, bir yetkili otoriteyle işbirliği yapar.

Eğer imalatçı işbirliği yapmazsa veya temin edilen bilgiler ve dokümantasyon eksik veya yanlış ise, kamu sağlığı ve hasta güvenliğinin korunmasını sağlamak amacıyla, yetkili otorite, imalatçı işbirliği yapana veya tam ve doğru bilgiler sağlayana kadar cihazın kendi ulusal piyasasında bulundurulmasını yasaklamak veya kısıtlamak, piyasadan cihazı geri çekmek ya da cihazı geri çağırmak için uygun bütün önlemleri alabilir.

Eğer bir yetkili otorite, bir cihazın zarara neden olduğunu düşünüyorsa veya buna inanması için gerekçesi varsa, talep üzerine, veri koruma kurallarına ve açıklamasında kamu yararı ağır basmadıkça fikri mülkiyet haklarının korunmasına halel getirmeksizin; yaralanma olasılığı olan hasta veya kullanıcıya ve uygun görüldüğü şekilde hastanın veya kullanıcının hukuki halefine, hastanın veya kullanıcının sağlık sigortası şirketine ya da hastaya veya kullanıcıya verilen zarardan etkilenen diğer üçüncü taraflara, birinci alt paragrafta atıfta bulunulan bilgilerin ve dokümantasyonun tedarikini kolaylaştırır.

Birinci alt paragrafta atıfta bulunulan bilgilerin ve dokümantasyonun açıklanmasının normalde yasal işlemler bağlamında yapılması durumunda, yetkili otoritenin üçüncü alt paragrafta belirtilen yükümlülüğe uyması gerekmez.

Bu cümle, yetkili makamın istediği her belgeyi vermeniz gerektiği anlamına gelir. Çünkü her belge, cihazın uygunluğu ile ilgilidir. Ve ilgili yetkili makam görmek istediğinde ürününüzün ücretsiz bir numunesini vermelisiniz. Yönetmeliğin İngilizcesinde “free of charge” ifadesi geçmesine karşın Türkçe çevirisinde “bila-bedel” ifadesi geçmektedir.

Herhangi bir olay durumunda yetkili makamla işbirliği yapmalısınız. Aksi takdirde, yetkili makam piyasaya arz edilen cihazlarınızı yasaklama veya kısıtlama hakkına sahiptir.

15

İmalatçıların, cihazlarını başka bir tüzel veya gerçek kişiye tasarlatması veya imal ettirmesi durumunda, bu kişinin kimliğine ilişkin bilgiler 30(1) maddesi uyarınca sunulacak olan bilgilerin bir parçası olur.

Cihazlarınız başka bir tüzel veya gerçek kişi tarafından tasarlanmış veya üretilmişse, bu kişinin bilgilerini EUDAMED’de paylaşmalısınız.

16

Tüzel veya gerçek kişiler, uygulanan Birlik kanunu ve ulusal kanun uyarınca, kusurlu bir cihazın neden olduğu zarar için tazminat talep edebilir

Bu yönetmelik, gerçek veya tüzel kişilerin arızalı cihazınızın neden olduğu hasar için tazminat talep etmesine izin verir, bu nedenle ürünleriniz için “ürün sorumluluk sigortası” tavsiye edilmektedir.

Share This Post :

Twitter
LinkedIn

Related Posts

tension-gerilme

Anlık gerilmenin cerrahi motor sistemine etkisi nedir?

Gerilme (Stres), bir ürünün dayanıklılığını veya yorulma ömrünü anlamada önemli olan ölçülebilir iki mühendislik miktarlarından biridir.  Cerrahi motor sistemleri, kemiğe şekil veren cihazlardır. Kemiğin bulunduğu